Prodaja
Prodaja
Nabavka
Kadrovi
Finansije
026 4155100 Pon - Pet 08:00 - 16:00 prodaja@gms.co.rs
026 4155100 Pon - Pet 08:00 - 16:00 nabavka@gms.co.rs
026 4155108 Pon - Pet 08:00 - 16:00 posao@gms.co.rs
026 4155109 Pon - Pet 08:00 - 16:00 finansije@gms.co.rs
Proizvodnja
zaštitne i radne odeće
Distribucija
Najpoznatijih svetskih brendova
Najveći proizvođač
odeće protiv toplote i plamena
Par reči o propisima.

Direktiva, standardi, kategorije.

Propisi u Evropskoj Uniji

Na nivou Evropske Unije, lična zaštitna oprema (LZO) vodi se pod Direktivom 89/686/EEC. Direktiva je dizajnirana tako da LZO odgovara određenim standardima kvaliteta i bezbednosti postavljajući osnovne zahteve za bezbednost LZO, kao i uslove za plasman na tržište i kretanje unutar tržišta EU. Pokriva „svaki napravu ili uređaj dizajniran da se nosi ili drži od strane lica u svrhu zaštite od jednog ili više bezbednosnih rizika“. Direktiva je usvojena 21. Januara 1989. godine i stupila je na snagu 1. Jula 1992. godine. Evropska Komisija dodatno je dozvolila period tranzicije do 30. Juna 1995. godine da bi dala kompanijama dovoljno vremena za prilagođavanje propisu. Nakon ovog datuma, sva LZO plasirana na tržište EU morala je da bude usklađena sa zahtevima Direktive 89/686/EEC i da nosi CE znak.

LZO koja pada pod okrilje Direktive deli se na tri kategorije:

 1. Kategorija I: Jednostavna
 2. Kategorija II: Obična
 3. Kategorija III: Zahtevna

Direktiva 89/686/EEC ne pravi razliku između LZO za profesionalnu i LZO za slobodnu upotrebu. LZO koja spada pod okrilje Direktive mora biti u skladu sa bezbednosnim zahtevima postavljenim u Aneksu II Direktive. Da bi se usklađenost sa ovim zahtevima olakšala, na Evropskom ili internacionalnom nivou razvijeni su harmonizovani standardi od strane Evropskog Komiteta za Standardizaciju i Internacionalne Organizacije za Standardizaciju, a u vezi sa dizajnom i proizvodnjom proizvoda.

Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi

U Srbiji, aktuelni Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi („Sl. glasnik RS“, br. 100/2011) primenjuje se od 1. Jula 2013. godine. Možete ga pogledati na sledećem linku.

Srpski pravilnik
Download

Primer ušivne deklaracije na proizvodu kategorije III

Zahtevi po kategorijama

Kategorija I

Jednostavna LZO
 • Da je LZO usklađena sa odgovarajucim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost
 • Da je obezbeđena dostupnost tehničke dokumentacije za LZO
 • Da je sačinjena i izdata Deklaracija o usaglašenosti LZO
 • Da je svaka LZO označena znakom usaglašenosti

Kategorija II

Obična LZO
 • Da je LZO usklađena sa odgovarajucim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost
 • Da je obezbeđena dostupnost tehničke dokumentacije za LZO
 • Da je imenovanom telu za ocenjivanje usaglašenosti dostavljen uzorak LZO na pregled tipa i sproveden postupak ocenjivanja usaglašenosti
 • Da je sačinjena i izdata Deklaracija o usaglašenosti LZO
 • Da je svaka LZO označena znakom usaglašenosti

Kategorija III

Zahtevna LZO
 • Da je LZO usklađena sa odgovarajucim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost
 • Da je obezbeđena dostupnost tehničke dokumentacije za LZO
 • Da je imenovanom telu za ocenjivanje usaglašenosti dostavljen uzorak LZO na pregled tipa i sproveden postupak ocenjivanja usaglašenosti
 • Da je sačinjena i izdata Deklaracija o usaglašenosti LZO
 • Da je svaka LZO označena znakom usaglašenosti i stavljen jedinstven broj imenovanog tela koje je sprovelo postupak ocenjivanja usaglašenosti

 

Standard Opis
SRPS EN ISO 13688:2015 Zaštitna odeća — Opšti zahtevi
SRPS EN ISO 11612:2016 Zaštitna odeća — Odeća koja štiti od toplote i plamena — Najmanji zahtevi za performanse
SRPS EN ISO 11611:2016 Zaštitna odeća koja se upotrebljava prilikom zavarivanja i srodnih procesa
SRPS EN 61482-1-1:2012 Rad pod naponom — Odeća za zaštitu od termičkih efekata električnog luka — Deo 1-1: Metode ispitivanja -Metoda 1: Određivanje klase električnog luka (ATPV ili EBT50) vatrootpornih materijala za odeću
SRPS EN 61482-1-2:2012 Rad pod naponom — Odeća za zaštitu od termičkih efekata električnog luka — Deo 1-2: Metode ispitivanja — Metoda 2: Određivanje klase zaštite od električnog luka za materijale i odeću upotrebom ograničenog i usmerenog električnog luka (ispitivanje pomoću kutije)
SRPS EN 13034:2011 Zaštitna odeća koja štiti od hemikalija — Zahtevane performanse za zaštitnu odeću koja štiti od hemikalija i koja pruža ograničenu zaštitu od tečnih hemikalija (oprema tipa 6 i tipa PB 6)
SRPS EN 1149-3:2010 Zaštitna odeća – Elektrostatička svojstva – Deo 3: Metoda ispitivanja kojom se meri odvođenje naelektrisanja
SRPS EN 1149-5:2010 Zaštitna odeća – Elektrostatička svojstva – Deo 5: Performanse materijala i zahtevi za konstruisanje
SRPS EN ISO 20471:2015/A1:2017 Veoma uočljiva odeća – Metode ispitivanja i zahtevi – Izmena 1